Plumbing
Актуализирано: 6/21/2018
Plumbing
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Plumbing

Водопровод

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете повече за нововъведенията чрез историите!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Plumbing is a system of connected pipes, valves and tanks used to move gases and liquids around buildings. Systems could include heating and cooling, drinking and wasted water. Plumbing systems are very important to public health as they provide clean drinking water and take away potentially harmful waste water.

Текст на Статията

  • ВОДОПРОВОД Водопроводът е система от свързани тръби, вентили и резервоари, използвани за преместване на газове и течности в и около сградите. Системите включват отопление, охлаждане, питейни и отпадъчни води. Водопроводните системи са много важни за общественото здраве, тъй като осигуряват чиста питейна вода и отнемат потенциално вредните отпадъчни води.