Steam Engine
Актуализирано: 6/21/2018
Steam Engine
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Steam Engine

Парен Двигател

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете повече за нововъведенията чрез историите!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

The steam engine is an engine that used the expansion and condensation of steam to perform mechanical work. Steam power was used for many applications including manufacturing and transport. Steam power was eventually overtaken by the internal combustion engine and electricity.

Текст на Статията

  • ПАРЕН ДВИГАТЕЛ Парата е двигател, който използва разширяването и кондензацията на пара за извършване на механична работа. Парата е използвана за много приложения, включително производство и транспорт. Топлинната мощност в крайна сметка бе изпреварена от двигателя с вътрешно горене и електричеството.