Intro to Geometry - Triangle Chart
Aktualizované: 8/24/2018
Intro to Geometry - Triangle Chart
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Introduction to Geometry

Úvod do Geometrie

Plány Lekcie od Anny Warfieldovej

V ranom ročníku začnú študenti rozpoznávať, pomenovávať a kresliť tvary. S postupujúcim vývojom študentov sa geometria stáva komplikovanejšou. Súčasťou toho je pochopenie vlastností a charakteristík tvarov a ich vzájomných vzťahov. Cieľom nasledujúcich aktivít je pomôcť študentom zvládnuť tieto pojmy a pripraviť ich na budúce hodiny geometrie.


Úvod do Geometrie

Storyboard Popis

CCSS.MATH.CONTENT.4.G.A.2Classify two-dimensional figures based on the presence or absence of parallel or perpendicular lines, or the presence or absence of angles of a specified size. Recognize right triangles as a category, and identify right triangles.

Text z Príbehu

  • ISOSCELES
  • TRIANGLE
  • ACUTE
  • RIGHT
  • OBTUSE
  • SCALENE
  • TRIANGLE
  • EQUILATERAL
  • TRIANGLE